Дейности и прием на деца

„Психомоторика за всички деца” е център за детско развитие и психологическа подкрепа, който предлага психомоторна работа по развитието на детето и психомоторна семейна подкрепа; дейности по информиране във връзка с метода Психомоторика и детско развитие и психологическо консултиране на родители и деца.

Какво предлагаме?

I. Психомоторна работа по развитие на детето

Психомоторната работа по развитието съчетава неврологично, сензо-интегративно, психомоторно и социо- емоционално развитие и има цялостен поглед върху детето (тяло и ум).  Работи за двигателна увереност; стимулиране на обща и фина моторика; умения за адаптация към средата; разбиране на границите – личните и на околните;  умения за разрешаване на конфликти; изграждане на кооперативност и взаимно уважение; емоционален контрол върху импулсите; справяне с фрустрация и нетърпение; разтоварване на натрупани напрежения и гневни емоции, които стоят в основата на агресивни поведения, тревожност, хиперактивност, дефицит на вниманието и др.

 ВИДОВЕ ПСИХОМОТОРНА ПОДКРЕПА
1. Индивидуална

В индивидуалната работа децата работят с метода на Психомоториката самостоятелно с един психомоторен специалист. Сесиите са от един до три пъти седмично според нуждите на детето. Индивидуалните занимания могат да се съчетаят и с групова работа в малки групи.

2. Групова

Груповата психомоторна работа се извършва регулярно веднъж или два пъти в седмицата, децата са в постоянен състав и работят с двама психомоторни специалисти.

3. Семейна

Семейната психомоторна работа е интегрална част от програмата за подпомагане на детето. Работи се в двойки или по-големи конфигурации на семейни членове като възможностите са за индивидуални сесии на братя/сестри, както и за сесии на дете/деца и родител/родители в зависимост от нуждите на децата и от заявката на родителите. Най-честите случаи, в които се формират подобни семейни групи са отношенията и комуникацията в семейството.

II. Консултации на родители и деца

Консултацrите за родители и деца засягат всички важни въпроси, свързани с детското развитие, които възникват в хода на израстването и са обект на психологична оценка и подкрепа.

III. Информационни събития и семинари за метода Психомоторика и за детско развитие.

Центърът ни провежда регулярни тематични семинари за родители, на които основен фокус са психомоторното мислене и възможности за подкрепа на детското развитие, както и във връзка с теми, които са обект на интерес от страна на родителите – агресия, тревожности, отношения с връстници и братя/сестри, възможности за справяне в трудни ситуации и др.

IV. Образователна Психомоторика

Във връзка с предлагане на Образователна Психомоторика в  образователни институции /училища и детски градини/ и възпитателни институции / интернати, затвори и др./ центърът се ангажира с обучения, насочени към педагози и възпитатели, работещи в съответните институции.

Прием

Процедурата по прием за психомоторна подкрепа се състои от оценка, по време на която се идентифицират нуждите  на детето и семейството и се изработва план за подкрепа. Тя съдържа следните елементи:

1. Начална среща-интервю с родителите;

2. Три психомоторни сесии с детето/децата;

3. Консултация с родителите. Обсъждане на последващо включване в регулярни индивидуални и/или групови психомоторни сесии.

Преди започване на работа е необходимо предоставяне на всички предишни и текущи медицински епикризи, психологически оценки и други документи, които ще осветлят общата картина на състоянието на детето и които ще са в подкрепа на психомоторната оценка.

Психомоторният център работи в сътрудничество с широка мрежа от специалисти от различни медицински, консултативни и терапевтични служби, и в тесен контакт със социалните служби.

4. Приключване

За постигане на забележими промени в развитието на детето е необходимо  психомоторната работа да е с продължителност от 6 месеца /напр. за адаптация преди детска градина/ до една година /при тревожности, агресивни поведения и др. / и повече /при изоставане в развитието/ в зависимост от конкретните нужди на детето и заявката на родителите.

Център за детско развитие и психологическо консултиране „Психомоторика за всички деца” работи в съгласие със Закона за закрила на детето.

to top button